Slider

Konsultacja Kardiologiczna Planowa

 

KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA PLANOWA

 

1.Cel procedury
Celem wykonania procedury „Konsultacja Kardiologiczna Planowa" jest wsparcie lekarza z jednostki zlecającej partnerskiej w procesie wykonywania badania echo przez konsultantów z Kliniki kardiologii IP CZD.   Przebieg konsultacji będzie się odbywał w zaplanowanym terminie ze wsparciem systemu wideokonferencyjnego w czasie rzeczywistym wykonywania badania echo.

2.Przebieg procedury
Poniżej zaprezentowany schemat prezentuje czynności wykonywane w procesie obsługi procedury „Konsultacja Kardiologiczna Planowa".

 

 

Proces „Konsultacja Kardiologiczna Planowa" inicjowany jest przez lekarza z jednostki zlecającej. Zlecenie wymaga podania danych identyfikujących pacjenta, który ma być konsultowany. W drugim kroku procesu lekarz zlecający kompletuje Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) pacjenta.  Po skompletowaniu EDM jest udostępniana  konsultantowi z IP CZD, który analizuje jej treść i dokonuje oceny  jakości  pod kątem przydatności do wykonania zleconej konsultacji. W przypadku negatywnej oceny EDM jest odsyłana do lekarza zlecającego w celu jej uzupełnienia. EDM po uzupełnieniu podlega ponownej ocenie jakości przez konsultanta z IPCZD. Po zaakceptowaniu EDM następuje zaplanowanie terminu wideokonsultacji. System powiadomi o terminie wideokonsultacji wszystkich jej uczestników.

W wideokonsultacji biorą udział w tym samym czasie: lekarz z jednostki zlecającej wykonujący badanie echo oraz konsultanci z IPCZD. W procesie wykonywania badania obraz badania echo wykonywany przez lekarza jest przesyłany w czasie rzeczywistym na ekran w pokoju konsultantów w IP CZD.  Lekarz wykonujący badanie oraz konsultanci z IP CZD w trakcie konsultacji mają bezpośredni kontakt za pomocą głosu i obrazu.

Po zakończonej wideokonferencji konsultant z IP CZD sporządza raport, w którym jest zawarty opis EDM przygotowanej przez lekarza zlecającego, przebieg wideokonsultacji oraz jej wynik w postaci opisu badania echo, rozpoznanie oraz zalecenia.

Raport z Konsultacji Kardiologiczne Planowej po jego autoryzacji przez konsultanta z IP CZD jest udostępniony dla lekarza zlecającego.  Po odebraniu Raportu przez lekarza zlecającego proces zleconej konsultacji jest zakończony.

 

 


Monitoring Gastrologiczny – Stłuszczenie Wątroby

MONITORING GASTROLOGICZNY - STŁUSZCZENIE WĄTROBY

1.Cel procedury
Celem wykonania procedury „Monitoring Gastrologiczny – Stłuszczenie Wątroby" dotyczą pacjentów z otyłością/stłuszczeniem wątroby wcześniej hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii IPCZD lub konsultowanych ambulatoryjnie w Poradni Chorób Wątroby.

Celem tej procedury jest regularna kontrola postępów leczenia Pacjenta, przekazywanie informacji o wynikach badań, ocena realizacji zaleceń lekarza i Dietetyka oraz planowanie dalszej opieki. 
Proces monitorowania składa się z wideokonsultacji z Pacjentem prowadzonych przez Konsultantów z Kliniki Gastroentorologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania z IPCZD.

2.Przebieg procedury
Poniżej zaprezentowany schemat prezentuje czynności wykonywane w procesie obsługi procedury „Monitoring Gastrologiczny – Stłuszczenie Wątroby".

Proces „Monitoring Gastrologiczny – Stłuszczenie Wątroby" inicjowany jest przez lekarza prowadzącego pacjenta z IPCZD. Zlecenie wymaga podania danych identyfikujących pacjenta, który ma być monitorowany. W drugim kroku procesu lekarz zlecający kompletuje Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) Pacjenta. 

EDM po skompletowaniu jest udostępniana Konsultantowi z IP CZD, który analizuje jej treść i dokonuje oceny jakości pod kątem przydatności do kwalifikacji Pacjenta do procedury „Monitoring Gastrologiczny – Stłuszczenie Wątroby". W przypadku negatywnej oceny EDM jest odsyłana do lekarza zlecającego w celu jej uzupełnienia. EDM po uzupełnieniu podlega ponownej ocenie jakości przez Konsultanta.

Po zaakceptowaniu EDM następuje przydział dla Pacjenta wygenerowanego identyfikatora oraz hasła dostępu do eSUM.  Zakłada się, ze Pacjenta zakwalifikowany do tej procedury będzie dysponował własnym komputerem umożliwiającym dostęp do eSUM.

Konsultanci w dowolnym czasie według potrzeby mogą uruchomić proces sporządzenia przez Pacjenta ankiet: „3 Dniowy Bilans Żywienia", „Ankieta Aktywności Fizycznej", „Ankieta Pomiarów Antropometrycznych i Biometrycznych" oraz „Wywiad Żywieniowy".

Konsultanci na podstawie sporządzonych Ankiet przez Pacjenta sporządzają Zalecenie: Zalecenia Aktywność Fizyczna, Zalecenia Żywienia oraz Zalecenia Pomiarów Antropometrycznych i Biometrycznych.

Zalecenia po autoryzacji przez Konsultantów są udostępniane Pacjentowi.  Po odebraniu Zaleceń przez Pacjenta proces ankietowania jest zakończony. Wszystkie elektroniczne dokumenty wytworzone w procesie kwalifikacji pacjenta do procedury oraz Ankiety i Zalecenia są archiwizowane w REPOZYTORIUM eSUM.

 


Monitoring Gastrologiczny – Zaburzenie Karmienia

MONITORING GASTROLOGICZNY- ZABURZENIA KARMIENIA
 

1.Cel procedury
Celem wykonania procedury „Monitoring Gastrologiczny – Zaburzenie Karmienia" dotyczą pacjentów z zaburzeniami karmienia wcześniej hospitalizowanych w Klinice. Celem jest regularna kontrola postępów leczenia, realizacji zaleceń dietetyka i psychologa, monitorowanie pacjenta oraz zwiększenie częstości kontaktu z pacjentem. 
Proces monitorowania składa się z planowanych wideokonsultacji z Pacjentem prowadzonych przez Konsultantów z Kliniki Gastroentorologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania z IPCZD ze wsparciem systemu wideokonferencyjnego.
 

2.Przebieg procedury
Poniżej zaprezentowany schemat prezentuje czynności wykonywane w procesie obsługi procedury „Monitoring Gastrologiczny – Zaburzenie Karmienia".
 

Proces „Monitoring Gastrologiczny – Zaburzenie Karmienia" inicjowany jest przez lekarza prowadzącego pacjenta z IPCZD. Zlecenie wymaga podania danych identyfikujących pacjenta, który ma być monitorowany. W drugim kroku procesu lekarz zlecający kompletuje Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) Pacjenta. 

EDM po skompletowaniu jest udostępniana Konsultantowi z IP CZD, który analizuje jej treść i dokonuje oceny jakości pod kątem przydatności do kwalifikacji Pacjenta do procedury „Monitoring Gastrologiczny – Zaburzenie Karmienia". W przypadku negatywnej oceny EDM jest odsyłana do lekarza zlecającego w celu jej uzupełnienia. EDM po uzupełnieniu podlega ponownej ocenie jakości przez Konsultanta.

Po zaakceptowaniu EDM następuje przydział dla Pacjenta zestawu wideokonferencyjnego, wygenerowanie identyfikatora oraz hasła dostępu do eSUM jak również zaplanowanie terminu pierwszej wideokonsultacji. System powiadomi o terminie wideokonsultacji Pacjenta oraz Konsultantów: Dietetyka, Psychologa i Logopedy. Wideokonsultacja z Pacjentem planowana jest niezależnie z Dietetykiem, Psychologiem i Logopedą.
Wideokonsultacja z Pacjentem poprzedzona jest opracowaniem przez niego ankiety „3 Dniowy Bilans Żywienia".  Konsultanci oraz Pacjent w trakcie wideokonsultacji mają bezpośredni kontakt za pomocą głosu i obrazu.

Po zakończonej wideokonsultacji Konsultanci sporządzają raporty: „Karta Oceny Dietetyka", „Karta Oceny Psychologa" i „Karta Oceny Logopedy" i planują termin kolejnych wideokonsultacji.  System na podstawie Raportów z wideokonsultacji generuje Zalecenia Dietetyka, Psychologa i Logopedy dla Pacjenta.

Zalecenia z wideokonsultacji po autoryzacji przez Konsultantów są udostępniane Pacjentowi.  Po odebraniu Zaleceń przez Pacjenta proces zaplanowanej wideokonsultacji jest zakończony. Wszystkie elektroniczne dokumenty wytworzone w procesie kwalifikacji pacjenta do procedury oraz Raport z wideokonsultacji i Zalecenia po wideokonsultacji są archiwizowane w REPOZYTORIUM eSUM. Pacjent po zakończonej procedurze monitorowania zwraca wypożyczony Zestaw wideokonferencyjny.

 

 

 

 

 


OPIEKA INTERNISTYCZNA

OPIEKA INTERNISTYCZNA
 

1.Cel procedury
Celem wykonania procedury „Opieka Internistyczna" jest zaopiniowanie dokumentu „Skierowanie" pacjenta, który ukończył 18 lat z jednostki pediatrycznej w IP CZD do jednostki internistycznej partnerskiej.

 

2.Przebieg procedury
Poniżej zaprezentowany schemat prezentuje czynności wykonywane w procesie obsługi procedury „Opieka Internistyczna".

 

 

Proces „Opieka Internistyczna" inicjowany jest przez lekarza z jednostki pediatrycznej w IPCZD kierującej pacjenta do internistycznej jednostki partnerskiej. Zlecenie wymaga podania danych identyfikujących kierowanego pacjenta. 

 

W drugim kroku procesu realizacji zlecenia, lekarz Zlecający wypełnia dokument Skierowania oraz dołącza Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) pacjenta.  EDM po skompletowaniu i autoryzacji podpisem elektronicznym lub własnoręcznym przez lekarza zlecającego jest udostępniana konsultantowi opiniującemu z jednostki internistycznej partnerskiej do której jest kierowany pacjent.

Konsultant analizuje treść Skierowania z załączoną EDM i dokonuje jej oceny pod kątem przydatności do wykonania opinii dokumentu Skierowanie. W przypadku negatywnej oceny, EDM jest odsyłana do lekarza zlecającego w celu jej uzupełnienia.

EDM po uzupełnieniu podlega ponownej ocenie przez Konsultanta z jednostki internistycznej partnerskiej. Konsultant z jednostki internistycznej po zaakceptowaniu EDM pacjenta opracowuje opinię dokumentu Skierowania.

Wynik opracowanej opinii przez Konsultanta może być pozytywny lub negatywny. W przypadku pozytywnej opinii na Skierowaniu wpisany jest wynik opinii oraz termin przyjęcia pacjenta. Opinia po autoryzacji przez konsultanta złożeniem podpisu elektronicznego lub własnoręcznego udostępniana jest lekarzowi zlecającemu z jednostki pediatrycznej w IP CZD.


OPIEKA PEDIATRYCZNA

OPIEKA PEDIATRYCZNA

1.Cel procedury

Celem wykonania procedury „Opieka Pediatryczna" jest zaopiniowanie dokumentu „Skierowanie" pacjenta kierowanego z jednostki zlecającej partnerskiej do jednostki pediatrycznej w IP CZD.

2.Przebieg procedury

Poniżej zaprezentowany schemat prezentuje czynności wykonywane w procesie obsługi procedury „Opieka Pediatryczna"

 

 

Proces „Opieka Pediatryczna" inicjowany jest przez lekarza z jednostki partnerskiej kierującej pacjenta do jednostki pediatrycznej w IP CZD. Zlecenie wymaga podania danych identyfikujących kierowanego pacjenta.

 


W drugim kroku procesu realizacji zlecenia, lekarz Zlecający wypełnia dokument Skierowania oraz dołącza Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) pacjenta.  EDM po skompletowaniu jest podpisywana elektronicznie lub własnoręcznie przez lekarza zlecającego i następnie udostępniana konsultantowi z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IP CZD.

Konsultant analizuje treść Skierowania z załączoną EDM i dokonuje jej oceny pod kątem przydatności do wykonania opinii dokumentu Skierowanie. W przypadku negatywnej oceny, EDM jest odsyłana do lekarza zlecającego w celu jej uzupełnienia.

EDM po uzupełnieniu podlega ponownej ocenie przez Konsultanta z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IPCZD. Konsultant po zaakceptowaniu EDM  opracowuje opiniuje Skierowanie.

Wynik opracowanej opinii przez Konsultanta może być pozytywny lub negatywny. W przypadku pozytywnej opinii na Skierowaniu jest wpisany wynik opinii oraz termin przyjęcia pacjenta. Opinia Skierowania po jej autoryzacji przez konsultanta złożeniem podpisu elektronicznego lub własnoręcznego jest udostępniana lekarzowi zlecającemu z jednostki partnerskiej

Konsultant Telemedyczny - pełna treść - artykuł tymczasowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque aliquam elementum erat, pulvinar auctor libero iaculis a. Etiam sodales pretium lectus vitae ornare. In nulla velit, fringilla a posuere eu, hendrerit id velit. Praesent vitae neque ultrices magna ullamcorper hendrerit eget ut diam. Etiam vitae diam et leo malesuada iaculis. Aliquam in nunc nunc, a ullamcorper felis. Quisque vitae nibh non nunc egestas vulputate sodales sed urna. Nulla cursus tellus vel dolor scelerisque a eleifend nisi ornare. Aliquam rutrum magna enim. Curabitur consequat justo et est blandit non rhoncus nisi semper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed vulputate massa eu ipsum suscipit imperdiet. Aenean quis nisi odio, nec euismod enim. In gravida malesuada volutpat. Pellentesque at tellus nibh. Integer quis ante a nibh bibendum pulvinar lobortis in urna. Mauris magna nunc, gravida et mattis sit amet, bibendum eget lorem. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Duis non fermentum urna. Nunc pretium ultrices purus, vitae volutpat est cursus quis. Vestibulum feugiat suscipit cursus. Fusce quam quam, adipiscing a posuere id, gravida quis lorem. Mauris eleifend, tortor at varius euismod, neque magna ullamcorper ante, non placerat libero lorem id nisl. Integer a neque in est pulvinar feugiat. Suspendisse auctor lectus sed ipsum tristique euismod. Morbi et turpis nec felis euismod placerat. Duis nibh purus, posuere at tempor at, tincidunt in metus. Mauris sed interdum nisi. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean tortor justo, mollis eu viverra ac, mattis vel risus. Maecenas tempus justo ac quam pharetra in fermentum ipsum ornare.


Prezentacje szkoleniowe - pełna treść - artykuł tymczasowy

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Duis non fermentum urna. Nunc pretium ultrices purus, vitae volutpat est cursus quis. Vestibulum feugiat suscipit cursus. Fusce quam quam, adipiscing a posuere id, gravida quis lorem. Mauris eleifend, tortor at varius euismod, neque magna ullamcorper ante, non placerat libero lorem id nisl. Integer a neque in est pulvinar feugiat. Suspendisse auctor lectus sed ipsum tristique euismod. Morbi et turpis nec felis euismod placerat. Duis nibh purus, posuere at tempor at, tincidunt in metus. Mauris sed interdum nisi. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean tortor justo, mollis eu viverra ac, mattis vel risus. Maecenas tempus justo ac quam pharetra in fermentum ipsum ornare. Donec sed nisi quam, eget fermentum leo. Fusce molestie eleifend nunc vitae vestibulum. Sed facilisis elementum convallis. Aenean molestie, magna a fermentum rhoncus, ligula eros convallis urna, non ultricies neque dolor vel mauris. Donec non diam lorem. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Praesent mattis pulvinar ultricies. Curabitur commodo ligula eget orci porttitor nec bibendum enim interdum. Donec id tortor nunc. In lectus odio, lobortis eu interdum ut, tincidunt id lectus. Nam malesuada viverra augue et tincidunt. Sed et arcu augue, vel adipiscing neque. Duis facilisis condimentum fringilla. Quisque dolor diam, placerat sed fermentum a, dapibus sed massa. Phasellus facilisis fermentum velit, ut pharetra urna placerat a. Duis aliquam risus sed tortor condimentum condimentum. Phasellus augue erat, ornare ut fermentum non, rhoncus at sapien. Aenean nunc massa, gravida eu scelerisque sed, consequat a nisl. Aenean eu vehicula lacus. Nam blandit mattis nisl, ac venenatis felis adipiscing vel. Nullam libero eros, ornare ut pulvinar vitae, facilisis et justo. Donec ut nibh ac ligula porta ullamcorper eget vel orci. Nam bibendum turpis ac eros malesuada molestie. Phasellus fringilla elit eu libero ullamcorper condimentum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam dictum scelerisque tortor at sollicitudin. Fusce semper varius tempus.


Baner z panelem logowania - nefrologia

Baner z panelem logowania - kardiologia

Baner z panelem logowania - gastroentorologia

Panel logowania

System TRENINGOWY

LOGOWANIE: PORTAL eSUM


WITAMY NA STRONIE PROJEKTU - zajawka artykułu

Celem projektu „Dzieciaki Mazowsza" jest stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu indywidualnych konsultacji medycznych dla dzieci poprzez połączenie wybranych ośrodków medycznych w telemedyczną sieć wymiany informacji. W swej pierwszej, pilotażowej fazie, projekt zapewni małym pacjentom z Mazowsza zdalny dostęp do specjalistów Centrum Zdrowia Dziecka z dziedziny kardiologii, gastroenterologii i nefrologii.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projekt „Dzieciaki Mazowsza" zapewnia najmłodszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do poprawy wyników leczenia. Najważniejszymi korzyściami z realizacji projektu są poprawa jakości życia dzieci i zmniejszenie różnic w dostępie do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. System „Dzieciaki Mazowsza" to także wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy.


Nefrologia - artykuł tymczasowy

Donec sed nisi quam, eget fermentum leo. Fusce molestie eleifend nunc vitae vestibulum. Sed facilisis elementum convallis. Aenean molestie, magna a fermentum rhoncus, ligula eros convallis urna, non ultricies neque dolor vel mauris. Donec non diam lorem. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent mattis pulvinar ultricies. Curabitur commodo ligula eget orci porttitor nec bibendum enim interdum. Donec id tortor nunc. In lectus odio, lobortis eu interdum ut, tincidunt id lectus. Nam malesuada viverra augue et tincidunt. Sed et arcu augue, vel adipiscing neque.

Duis facilisis condimentum fringilla. Quisque dolor diam, placerat sed fermentum a, dapibus sed massa. Phasellus facilisis fermentum velit, ut pharetra urna placerat a. Duis aliquam risus sed tortor condimentum condimentum. Phasellus augue erat, ornare ut fermentum non, rhoncus at sapien. Aenean nunc massa, gravida eu scelerisque sed, consequat a nisl. Aenean eu vehicula lacus. Nam blandit mattis nisl, ac venenatis felis adipiscing vel. Nullam libero eros, ornare ut pulvinar vitae, facilisis et justo. Donec ut nibh ac ligula porta ullamcorper eget vel orci. Nam bibendum turpis ac eros malesuada molestie. Phasellus fringilla elit eu libero ullamcorper condimentum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam dictum scelerisque tortor at sollicitudin. Fusce semper varius tempus.


Kardiologia - artykuł tymczasowy

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Duis non fermentum urna. Nunc pretium ultrices purus, vitae volutpat est cursus quis. Vestibulum feugiat suscipit cursus. Fusce quam quam, adipiscing a posuere id, gravida quis lorem. Mauris eleifend, tortor at varius euismod, neque magna ullamcorper ante, non placerat libero lorem id nisl. Integer a neque in est pulvinar feugiat. Suspendisse auctor lectus sed ipsum tristique euismod. Morbi et turpis nec felis euismod placerat. Duis nibh purus, posuere at tempor at, tincidunt in metus. Mauris sed interdum nisi. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean tortor justo, mollis eu viverra ac, mattis vel risus. Maecenas tempus justo ac quam pharetra in fermentum ipsum ornare.

 


Beneficjent - artykuł

WITAMY NA STRONIE PROJEKTU "SYSTEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH eSUM DZIECIAKI MAZOWSZA"

Celem projektu „Dzieciaki Mazowsza" jest stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu indywidualnych konsultacji medycznych dla dzieci poprzez połączenie wybranych ośrodków medycznych w telemedyczną sieć wymiany informacji. W swej pierwszej, pilotażowej fazie, projekt zapewni małym pacjentom z Mazowsza zdalny dostęp do specjalistów Centrum Zdrowia Dziecka z dziedziny kardiologii, gastroenterologii i nefrologii.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projekt „Dzieciaki Mazowsza" zapewnia najmłodszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do poprawy wyników leczenia. Najważniejszymi korzyściami z realizacji projektu są poprawa jakości życia dzieci i zmniejszenie różnic w dostępie do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. System „Dzieciaki Mazowsza" to także wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Liderem projektu jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.
Zobacz listę pozostałych ośrodków medycznych na Mazowszu, uczestniczących w projekcie.
Nazwa projektu:
System elektronicznych usług medycznych eSUM „Dzieciaki Mazowsza"

Beneficjent:
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka"

Wartość projektu: 9 008 037,02 zł

Kwota dofinansowania: 7 307 012,62

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Beneficjent - O projekcie - artykuł

WITAMY NA STRONIE PROJEKTU "SYSTEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH eSUM DZIECIAKI MAZOWSZA"

Celem projektu „Dzieciaki Mazowsza" jest stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu indywidualnych konsultacji medycznych dla dzieci poprzez połączenie wybranych ośrodków medycznych w telemedyczną sieć wymiany informacji. W swej pierwszej, pilotażowej fazie, projekt zapewni małym pacjentom z Mazowsza zdalny dostęp do specjalistów Centrum Zdrowia Dziecka z dziedziny kardiologii, gastroenterologii i nefrologii.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projekt „Dzieciaki Mazowsza" zapewnia najmłodszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do poprawy wyników leczenia. Najważniejszymi korzyściami z realizacji projektu są poprawa jakości życia dzieci i zmniejszenie różnic w dostępie do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. System „Dzieciaki Mazowsza" to także wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Liderem projektu jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.
Zobacz listę pozostałych ośrodków medycznych na Mazowszu, uczestniczących w projekcie.
Nazwa projektu:
System elektronicznych usług medycznych eSUM „Dzieciaki Mazowsza"

Beneficjent:
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka"

Wartość projektu: 9 008 037,02 zł

Kwota dofinansowania: 7 307 012,62

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Beneficjent - Cele - artykuł

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH eSUM "DZIECIAKI MAZOWSZA"

Właściwa organizacja opieki zdrowotnej, zapewniająca optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, infrastruktury i bazy naukowo badawczej to wyzwanie, przed którym stają wszystkie ośrodki zdrowia. Z ogromną satysfakcją przedstawiamy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projekt „System elektronicznych usług medycznych eSUM Dzieciaki Mazowsza"
  • innowacyjny i konkurencyjny system telemedyczny, który umożliwi efektywne wykorzystanie zasobów medycznych i stanie się nowoczesnym uzupełnieniem tradycyjnej opieki zdrowotnej.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych dopasowanych do konkretnych schorzeń małych pacjentów. Interdyscyplinarny projekt Dzieciaki Mazowsza realizuje ten cel poprzez:
  • wspieranie lekarzy w precyzyjnym podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia(zdalne konsultacje ekspertów z CZD),
  • racjonalizację pracy specjalistów i redukcję procedur administracyjnych (w ramach wysokospecjalistycznych konsultacji i przyjęć do CZD),
  • wspieranie definiowanych procedur medycznych (powstaje certyfikowany portal wiedzy medycznej z bazą danych otwierającą nowe możliwości badawcze),
  • edukację pacjentów i ich rodzin.
Wdrożenie projektu przyczynia się też do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza - dostęp do wiedzy, procedur administracyjnych, konsultacji lekarskich, monitoringu medycznego jest po raz pierwszy udostępniany w tak szerokim zakresie w formie e-usługi.

W fazie pilotażowej projekt obejmie gastroenterologię, nefrologię i kardiologię dziecięcą.

SUM - Dzieciaki Mazowsza - artykuł

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH eSUM "DZIECIAKI MAZOWSZA"

Właściwa organizacja opieki zdrowotnej, zapewniająca optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, infrastruktury i bazy naukowo badawczej to wyzwanie, przed którym stają wszystkie ośrodki zdrowia. Z ogromną satysfakcją przedstawiamy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projekt „System elektronicznych usług medycznych eSUM Dzieciaki Mazowsza"
  • innowacyjny i konkurencyjny system telemedyczny, który umożliwi efektywne wykorzystanie zasobów medycznych i stanie się nowoczesnym uzupełnieniem tradycyjnej opieki zdrowotnej.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych dopasowanych do konkretnych schorzeń małych pacjentów. Interdyscyplinarny projekt Dzieciaki Mazowsza realizuje ten cel poprzez:
  • wspieranie lekarzy w precyzyjnym podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia(zdalne konsultacje ekspertów z CZD),
  • racjonalizację pracy specjalistów i redukcję procedur administracyjnych (w ramach wysokospecjalistycznych konsultacji i przyjęć do CZD),
  • wspieranie definiowanych procedur medycznych (powstaje certyfikowany portal wiedzy medycznej z bazą danych otwierającą nowe możliwości badawcze),
  • edukację pacjentów i ich rodzin.
Wdrożenie projektu przyczynia się też do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza - dostęp do wiedzy, procedur administracyjnych, konsultacji lekarskich, monitoringu medycznego jest po raz pierwszy udostępniany w tak szerokim zakresie w formie e-usługi.

W fazie pilotażowej projekt obejmie gastroenterologię, nefrologię i kardiologię dziecięcą.

Box E-Learning