OPIEKA INTERNISTYCZNA
 

1.Cel procedury
Celem wykonania procedury „Opieka Internistyczna" jest zaopiniowanie dokumentu „Skierowanie" pacjenta, który ukończył 18 lat z jednostki pediatrycznej w IP CZD do jednostki internistycznej partnerskiej.

 

2.Przebieg procedury
Poniżej zaprezentowany schemat prezentuje czynności wykonywane w procesie obsługi procedury „Opieka Internistyczna".

 

 

Proces „Opieka Internistyczna" inicjowany jest przez lekarza z jednostki pediatrycznej w IPCZD kierującej pacjenta do internistycznej jednostki partnerskiej. Zlecenie wymaga podania danych identyfikujących kierowanego pacjenta. 

 

W drugim kroku procesu realizacji zlecenia, lekarz Zlecający wypełnia dokument Skierowania oraz dołącza Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) pacjenta.  EDM po skompletowaniu i autoryzacji podpisem elektronicznym lub własnoręcznym przez lekarza zlecającego jest udostępniana konsultantowi opiniującemu z jednostki internistycznej partnerskiej do której jest kierowany pacjent.

Konsultant analizuje treść Skierowania z załączoną EDM i dokonuje jej oceny pod kątem przydatności do wykonania opinii dokumentu Skierowanie. W przypadku negatywnej oceny, EDM jest odsyłana do lekarza zlecającego w celu jej uzupełnienia.

EDM po uzupełnieniu podlega ponownej ocenie przez Konsultanta z jednostki internistycznej partnerskiej. Konsultant z jednostki internistycznej po zaakceptowaniu EDM pacjenta opracowuje opinię dokumentu Skierowania.

Wynik opracowanej opinii przez Konsultanta może być pozytywny lub negatywny. W przypadku pozytywnej opinii na Skierowaniu wpisany jest wynik opinii oraz termin przyjęcia pacjenta. Opinia po autoryzacji przez konsultanta złożeniem podpisu elektronicznego lub własnoręcznego udostępniana jest lekarzowi zlecającemu z jednostki pediatrycznej w IP CZD.