MONITORING GASTROLOGICZNY- ZABURZENIA KARMIENIA
 

1.Cel procedury
Celem wykonania procedury „Monitoring Gastrologiczny – Zaburzenie Karmienia" dotyczą pacjentów z zaburzeniami karmienia wcześniej hospitalizowanych w Klinice. Celem jest regularna kontrola postępów leczenia, realizacji zaleceń dietetyka i psychologa, monitorowanie pacjenta oraz zwiększenie częstości kontaktu z pacjentem. 
Proces monitorowania składa się z planowanych wideokonsultacji z Pacjentem prowadzonych przez Konsultantów z Kliniki Gastroentorologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania z IPCZD ze wsparciem systemu wideokonferencyjnego.
 

2.Przebieg procedury
Poniżej zaprezentowany schemat prezentuje czynności wykonywane w procesie obsługi procedury „Monitoring Gastrologiczny – Zaburzenie Karmienia".
 

Proces „Monitoring Gastrologiczny – Zaburzenie Karmienia" inicjowany jest przez lekarza prowadzącego pacjenta z IPCZD. Zlecenie wymaga podania danych identyfikujących pacjenta, który ma być monitorowany. W drugim kroku procesu lekarz zlecający kompletuje Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) Pacjenta. 

EDM po skompletowaniu jest udostępniana Konsultantowi z IP CZD, który analizuje jej treść i dokonuje oceny jakości pod kątem przydatności do kwalifikacji Pacjenta do procedury „Monitoring Gastrologiczny – Zaburzenie Karmienia". W przypadku negatywnej oceny EDM jest odsyłana do lekarza zlecającego w celu jej uzupełnienia. EDM po uzupełnieniu podlega ponownej ocenie jakości przez Konsultanta.

Po zaakceptowaniu EDM następuje przydział dla Pacjenta zestawu wideokonferencyjnego, wygenerowanie identyfikatora oraz hasła dostępu do eSUM jak również zaplanowanie terminu pierwszej wideokonsultacji. System powiadomi o terminie wideokonsultacji Pacjenta oraz Konsultantów: Dietetyka, Psychologa i Logopedy. Wideokonsultacja z Pacjentem planowana jest niezależnie z Dietetykiem, Psychologiem i Logopedą.
Wideokonsultacja z Pacjentem poprzedzona jest opracowaniem przez niego ankiety „3 Dniowy Bilans Żywienia".  Konsultanci oraz Pacjent w trakcie wideokonsultacji mają bezpośredni kontakt za pomocą głosu i obrazu.

Po zakończonej wideokonsultacji Konsultanci sporządzają raporty: „Karta Oceny Dietetyka", „Karta Oceny Psychologa" i „Karta Oceny Logopedy" i planują termin kolejnych wideokonsultacji.  System na podstawie Raportów z wideokonsultacji generuje Zalecenia Dietetyka, Psychologa i Logopedy dla Pacjenta.

Zalecenia z wideokonsultacji po autoryzacji przez Konsultantów są udostępniane Pacjentowi.  Po odebraniu Zaleceń przez Pacjenta proces zaplanowanej wideokonsultacji jest zakończony. Wszystkie elektroniczne dokumenty wytworzone w procesie kwalifikacji pacjenta do procedury oraz Raport z wideokonsultacji i Zalecenia po wideokonsultacji są archiwizowane w REPOZYTORIUM eSUM. Pacjent po zakończonej procedurze monitorowania zwraca wypożyczony Zestaw wideokonferencyjny.