MONITORING GASTROLOGICZNY - STŁUSZCZENIE WĄTROBY

1.Cel procedury
Celem wykonania procedury „Monitoring Gastrologiczny – Stłuszczenie Wątroby" dotyczą pacjentów z otyłością/stłuszczeniem wątroby wcześniej hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii IPCZD lub konsultowanych ambulatoryjnie w Poradni Chorób Wątroby.

Celem tej procedury jest regularna kontrola postępów leczenia Pacjenta, przekazywanie informacji o wynikach badań, ocena realizacji zaleceń lekarza i Dietetyka oraz planowanie dalszej opieki. 
Proces monitorowania składa się z wideokonsultacji z Pacjentem prowadzonych przez Konsultantów z Kliniki Gastroentorologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania z IPCZD.

2.Przebieg procedury
Poniżej zaprezentowany schemat prezentuje czynności wykonywane w procesie obsługi procedury „Monitoring Gastrologiczny – Stłuszczenie Wątroby".

Proces „Monitoring Gastrologiczny – Stłuszczenie Wątroby" inicjowany jest przez lekarza prowadzącego pacjenta z IPCZD. Zlecenie wymaga podania danych identyfikujących pacjenta, który ma być monitorowany. W drugim kroku procesu lekarz zlecający kompletuje Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) Pacjenta. 

EDM po skompletowaniu jest udostępniana Konsultantowi z IP CZD, który analizuje jej treść i dokonuje oceny jakości pod kątem przydatności do kwalifikacji Pacjenta do procedury „Monitoring Gastrologiczny – Stłuszczenie Wątroby". W przypadku negatywnej oceny EDM jest odsyłana do lekarza zlecającego w celu jej uzupełnienia. EDM po uzupełnieniu podlega ponownej ocenie jakości przez Konsultanta.

Po zaakceptowaniu EDM następuje przydział dla Pacjenta wygenerowanego identyfikatora oraz hasła dostępu do eSUM.  Zakłada się, ze Pacjenta zakwalifikowany do tej procedury będzie dysponował własnym komputerem umożliwiającym dostęp do eSUM.

Konsultanci w dowolnym czasie według potrzeby mogą uruchomić proces sporządzenia przez Pacjenta ankiet: „3 Dniowy Bilans Żywienia", „Ankieta Aktywności Fizycznej", „Ankieta Pomiarów Antropometrycznych i Biometrycznych" oraz „Wywiad Żywieniowy".

Konsultanci na podstawie sporządzonych Ankiet przez Pacjenta sporządzają Zalecenie: Zalecenia Aktywność Fizyczna, Zalecenia Żywienia oraz Zalecenia Pomiarów Antropometrycznych i Biometrycznych.

Zalecenia po autoryzacji przez Konsultantów są udostępniane Pacjentowi.  Po odebraniu Zaleceń przez Pacjenta proces ankietowania jest zakończony. Wszystkie elektroniczne dokumenty wytworzone w procesie kwalifikacji pacjenta do procedury oraz Ankiety i Zalecenia są archiwizowane w REPOZYTORIUM eSUM.