KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA PLANOWA

 

1.Cel procedury
Celem wykonania procedury „Konsultacja Kardiologiczna Planowa" jest wsparcie lekarza z jednostki zlecającej partnerskiej w procesie wykonywania badania echo przez konsultantów z Kliniki kardiologii IP CZD.   Przebieg konsultacji będzie się odbywał w zaplanowanym terminie ze wsparciem systemu wideokonferencyjnego w czasie rzeczywistym wykonywania badania echo.

2.Przebieg procedury
Poniżej zaprezentowany schemat prezentuje czynności wykonywane w procesie obsługi procedury „Konsultacja Kardiologiczna Planowa".

 

 

Proces „Konsultacja Kardiologiczna Planowa" inicjowany jest przez lekarza z jednostki zlecającej. Zlecenie wymaga podania danych identyfikujących pacjenta, który ma być konsultowany. W drugim kroku procesu lekarz zlecający kompletuje Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) pacjenta.  Po skompletowaniu EDM jest udostępniana  konsultantowi z IP CZD, który analizuje jej treść i dokonuje oceny  jakości  pod kątem przydatności do wykonania zleconej konsultacji. W przypadku negatywnej oceny EDM jest odsyłana do lekarza zlecającego w celu jej uzupełnienia. EDM po uzupełnieniu podlega ponownej ocenie jakości przez konsultanta z IPCZD. Po zaakceptowaniu EDM następuje zaplanowanie terminu wideokonsultacji. System powiadomi o terminie wideokonsultacji wszystkich jej uczestników.

W wideokonsultacji biorą udział w tym samym czasie: lekarz z jednostki zlecającej wykonujący badanie echo oraz konsultanci z IPCZD. W procesie wykonywania badania obraz badania echo wykonywany przez lekarza jest przesyłany w czasie rzeczywistym na ekran w pokoju konsultantów w IP CZD.  Lekarz wykonujący badanie oraz konsultanci z IP CZD w trakcie konsultacji mają bezpośredni kontakt za pomocą głosu i obrazu.

Po zakończonej wideokonferencji konsultant z IP CZD sporządza raport, w którym jest zawarty opis EDM przygotowanej przez lekarza zlecającego, przebieg wideokonsultacji oraz jej wynik w postaci opisu badania echo, rozpoznanie oraz zalecenia.

Raport z Konsultacji Kardiologiczne Planowej po jego autoryzacji przez konsultanta z IP CZD jest udostępniony dla lekarza zlecającego.  Po odebraniu Raportu przez lekarza zlecającego proces zleconej konsultacji jest zakończony.